تبدیل سرنخ های فروش

مدیر          تیر ۱۳۹۵ ۲۶          آموزش, تنظیمات

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

یک بار که سرنخ فروش واجد شرایط می شود و مصمم به یک فرصت فروش می شود، سرنخ می تواند به یک فرصت فروش تبدیل شود. یک رکورد مخاطب و یک رکورد سازمان به صورت همزمان ایجاد می شود تا اطلاعات شخصی و سازمانی نگهداری شود.

برای تبدیل یک سرنخ، پس از کلیک بر روی رکورد مورد نظر سرنخ، بر روی تبدیل سرنخ کلیک نمایید.

در پنجره باز شده می توانید مقادی رموجود برا یانتقال رکوردهای مرتبط را ویرایش کنید. در صورتی که شانس فروش فوری وجود دارد تیک گزینه فرصت را بردارید.

توجه

 1. شما می توانید رکوردهای مرتبط(اسناد، ایمیل ها و…) را به مخاطبان یا سازمان با استفاده از انتخاب رادیو باتم منتقل کنید.
 2. بعد از تبدیل دیگر رکورد سرنخ در دسترس نخواهد بود.
 3. پس از تبدیل، رکورد سازمان، مخاطب یا فرصت قابل برگشت به حالت قبل نخواهند بود.

مدل B2C

اگر معامله کاری شما فقط با یک مخاطب است، می توانید فیلد شرکت را در ماژول سرنخ غیر اجباری کرده و در پنجره تبدیل سرنخ تیک گزینه سازمان را بردارید. در این حالت فقط یک رکورد مخاطب از تبدیل سرنخ ایجاد خواهد شد.

مدیریت فیلدها

سی آر ام ویتایگر فارسی به شما امکان معادل سازی فیلدهای استاندار و فیلدهای سفارشی را قبل از تبدیل سرنخ می دهد. مقادیر فیلدها به فیلد هدف منتقل خواهند شد. این شما را مطمئن می کند که اطلاعات موقع تبدیل از دست نخواهد رفت. فیلدهیا استاندارد به صورت اتوماتیک معادل سازی می شوند اما فیلدهای سفارشی باید به صورت دستی با فیلد متناظر معادل سازی شوند.

فیلد سرنخنوع فیلدفیلد سازمان هافیلد مخاطبینفیلد فرصت ها
درآمد سالانهارزدرآمد سالانه
شهرمتنشهر
شهرمتنشهرشهر
شرکتنام سازماننام فرصت
کشورمتنکشورکشور
کشورمتنکشور
توضیحاتجعبه متنتوضیحاتتوضیحاتتوضیحات
ایمیلایمیلایمیلایمیل
ناممتننام
صنعتفهرست انتخابیصنعت
نام خانوادگیمتننام خانوادگی
منبع سرنخفهرست انتخابیمنبع سرنخمنبع سرنخ
تعداد کارمندانعدد صحیحکارمندان
تلفنتلفنتلفنتلفن اداره
صندوق پستیمتنصندوق پستی
صندوق پستیمتنصندوق پستیصندوق پستی
کد پستیمتنکد پستی
کد پستیمتنکد پستی
مرحلهفهرست انتخابیمرحله
پیشوندمتنپیشوند
ایمیل دومایمیلایمیل دوم
استانمتناستان
استانمتناستاناستان
خیابانجعبه متنآدرس تحویل صورت حسابخیابان
خیابانجعبه متنآدرس تحویل کالا
وب سایتURLوب سایت

مراحل ویرایش فیلدهای موجود یا معادل سازی فیلدهای سفارشی

 1. به تنظیمات برنامه زیر مجموعه آیکن چرخدنده بروید.
 2. در صفحه باز شده بر روی مدیریت ماژول ها کلیک کنید.
 3. سرنخ ها را یافته و از بخش تنظیمات گزینه ویرایش نقشه فیلد را دنبال کنید.
 4. بر روی ویرایش کلیک کنید.
 5. بر روی افزودن کرده و فیلدهای سفارشی متناظر را تنظیم کنید.

توجه

 1. نوع فیلدهدف با نوع فیلد منبع باید یکی باشد. برای مثال اگر نوع فیلد منبع فهرست انتخابی است نوع فیلد هدف هم باید فهرست انتخابی باشد.
 2. سایز فیلد هدف باید بزرگتر یا مساوی فیلد منبع باشد.
 3. فیلد هدف فقط باید یکبار معادل سازی شود.

مطالب مشابه

نظرات